Spaprodukter.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsvilkår

Salgsbetingelser


Innholdsfortegnelse:

1.     Avtalen

2.     Partene

3.     Priser

4.     Avtaleinngåelsen

5.     Ordrebekreftelse

6.     Betaling

7.     Levering m.v.

8.     Risikoen for varen

9.     Angrerett

9.1   Uavhentede pakker

10.   Undersøkelsesplikt

11.   Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12.   Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13.   Kjøperens rettigheter ved mangel

14.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15.   Garanti

16.   Personopplysninger

17.   Konfliktløsning

18.   Kildeliste

19.   Returvilkår bedriftskjøp


Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene
Badnor AS
Postadresse: Skøyteveien 44, 4374 EGERSUND
Besøksadresse: Svanavågveien 14, 4374 EGERSUND
kundeservice (at) badnor.no
Tlf.: 400 40 444                                     
NO 917 955 905 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen, dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (4)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (5)

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Leveringen vil bli foretatt med Posten Norge AS, Postnord AS eller annet anerkjent transportselskap. 

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (6). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Bruk av angrerett må meldes skriftlig til kjøper på epost kundeservice (at) badnor.no.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Badnor.no vil tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag varen mottas. Når vi mottar returforsendelse, så vil vi først sjekke/ kontrollere at varene er ubrukt og uskadet. Deretter vil vi innen 14 dager etter at returforsendelsen er mottatt foreta tilbakebetaling til kunde.

Ved bruk av angrerett er kunden ansvarlig for returfrakt/ returtransport.

Kunden har mulighet til å undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kunden mottok den. Kjøperen bør vise omsorg for originalemballasje, da denne ofte er spesialtilpasset til produktet, og vil kjøre det enklere å returnere varen på en trygg og forsvarlig måte.

Angreretten som vi har beskrevet over gjelder ikke for tilvirkningskjøp og kjøp av intimvarer med brutt forsegling. Tilvirkningskjøp er varer som er spesialprodusert for deg. Dette kan for eksempel være produkter med spesialmål eller produkter med tilleggsutstyr som er spesialbestilt eller spesialtilpasset etter kundens ønske/ bestilling.

Dersom varen er installert/ tatt i bruk ut over test/ besiktigelse, og er synlig brukt e.l., så forbeholder vi oss retten til å foreta fratrekk på tilbakebetaling for å dekke verdiforringelsen dette har medført. 
Dette skjønnsvurderes og dokumenteres ved retur. 

9.1 Uavhentede pakker
Pakker som ikke blir hentet innen fristen og/eller returnert oss på vår regning uten forhåndsavtale blir fakturert for frakt tur/retur samt ilagt et restocking gebyr på 10% av vareverdien. 

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøper har mottatt varen, må han/ hun sjekke emballasje for eventuelle skader. Dersom det er synlig skade på emballasjen, så må dette enten anmerkes på fraktbrevet, eller så må han/ hun lage et eget "notat" som sjåfør signerer på før det signeres for ha mottatt varene. 
Sørg alltid for å beholde et eksemplar av dokumentet som sjåfør har signert på.

Etter å ha mottatt sendingen, så må også innhold sjekkes omgådende for skader/ feil/ mangler. 

Ved skade:
Meld fra omgådene, samt skriftlig til både Badnor AS og til transportøren som leverte varene til deg:
E-postadresse til Badnor AS er: kundeservice@badnor.no
Husk også å dokumentere skaden med bilder.

Dersom en sending har blitt skadet, så er dette helt uproblematisk dersom den sjekkes, og dette meldes fra ved levering/ evt. rett etter levering. Men - om dette ikke blir gjort, så kan det dessverre ofte være vanskelig å få transportør til å erkjenne ansvar for skade.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøper kreve at selgeren retter mangelen. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Dersom produktet er defekt eller har en mangel, vil det som hovedregel måtte returneres for kontroll/ reparasjon. Ved retur av produkter for kontroll/ reparasjon er avsender ansvarlig for at varene ikke blir skadet underveis.
Dersom du blir bedt om å returnere produktet til Badnor AS (må kun gjøres etter avtale), vil vi kontrollere produktet etter at det er mottatt, og kontakte deg i løpet av kort tid  for å informere om videre saksgang.
Dersom produktet har en mangel, vil produktet som hovedregel bli reparert og sendt ut igjen. Dersom reparasjon anses å bli for kostbar eller umulig, vil produktet bli erstattet med et nytt, likt produkt.
Om vi ikke klarer å levere likt produkt forsøker vi å finne et erstatningsprodukt i samråd med kunde. Om vi ikke blir enige om et erstatningsprodukt, blir kjøpet hevet og kjøpesummen tilbakebetalt.
Dersom det ikke blir påvist noen mangel på returnert produkt, vil kunden i alle tilfeller måtte dekke våre kostnader.
Selger dekker eventuell returtransport når reklamasjoner/ garantisaker når disse er godkjent, samt transport i forbindelse med levering av ny vare.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(7) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(8)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper for utgifter/ kostnader i forbindelse med dette. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (9)

 

Om en bestilling som betales og ikke hentes ut blir returnert oss, må returfrakt til oss, samt ny frakt til kjøper bekostes av kunde i sin helhet. I tillegg tilkommer et behandlingsgebyr på kr 49. Om bestillingen er bestilt med postoppkrav som betalingsmetode og ikke hentes ut innen tidsfristen blir kunde fakturert for frakt og postoppkravsgebyr, samt returfrakten til oss. Behandlingsgebyr på 250kr vil tilkomme. Hvordan unngår du dette? Om du har fått beskjed om at sendingen er på vei sporer du den opp i tilfelle noe har skjedd under frakt eller pakket har ankommet ditt postkontor uten at du har fått beskjed. Har du ikke fått en oppdatert epost fra oss om at pakken er sendt innen 1 uke må du snarest ta kontakt så vi får undersøkt hva som har skjedd. Ved bestilling oppfordrer vi alle kunder til å kontrollsjekke at alle opplysninger stemmer overens med det som er oppgitt. Adresse, mobilnummer og epost må være 100% korrekte.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

 

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13. All elektronikk har 1 års garanti så sant ikke annet er oppgitt på produktet. 

 

16. Personopplysninger (10)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
Dersom saker bringes inn for domstolene, skal de behandles i selgers verneting.
Alle tvister skal løses etter norsk rett.


18. Kildeliste

1. 
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

5. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

6. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

7. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

9. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

10. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 

19. Diverse

Via Badnor.no kan kun varer bestilles for levering innenfor Norges grenser.
For bestilling av varer til andre land, vennligst ta kontakt. 

Vi tar forbehold om eventuelle prisfeil, utsolgte eller utgåtte produkter på våre nettsider.
I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å kansellere ordren eller deler av denne.

Vi gjør vårt ytterste for at informasjon som gis om produktene skal være så riktig og presis som mulig.
Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere ihht. til din bestilling.
Bilder brukt på nettsiden er ment som illustrasjon. Små avvik kan forekomme, selv om vi hele tiden gjør vårt beste for å unngå at dette skjer.
Ved mindre avvik fra oppgitt informasjon/ spesifikasjoner vil dette i seg selv ikke gi rett til noe krav fra deg som kunde overfor Badnor AS.

Så fremt oppgitt informasjon/ spesifikasjoner om produktet som er levert ikke avviker i vesentlig grad fra det som er oppgitt, vil det heller ikke medføre rett til å returnere varen.
Badnor AS har intet ansvar for eventuelle skader produktene eventuelt måtte påføre personer, eiendom eller eiendeler.
Badnor AS har heller intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/ eller de faktiske spesifikasjonene på et produkt eller ved feil montering/ bruk.

20. Force Majeure

Badnor AS kan ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av visse forpliktelser, når dette skyldes slike befriende omstendigheter som beskrevet nedenfor. Dette gjelder også om omstendighetene forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelsen.


Befriende omstendigheter er blant annet tiltak eller unntak fra myndigheter, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokader, brann, oversvømmelse, sabotasje eller ulykker av større omfatning. I force majeure inngår myndigheters avgjørelser som påvirker marked og produkter negativt, f.eks. avgjørelser om advarselstekster, salgsforbud med mer eller en unormal nedgang i markedet.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke